ASOS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznegoRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w Limanowej realizuje projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pn. ,, Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego”.

 

 

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem. Wydłużająca się przeciętna długość życia sprawia, że w perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu.

Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. Program uwzględnia wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności. Program rządowy ASOS  pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Wspólnota regionalna jest miejscem tworzenia, gromadzenia, przetwarzania wielorakich wartości, dlatego tak ważna jest świadomość mieszkańców na potrzeby kultywowania własnej tożsamości. Uświadomienie sobie, czym jest dziedzictwo kulturowe własnego regionu, miasta, wsi stanowi punkt wyjścia do kultywowania, ożywiania czy reaktywacji lokalnych tradycji. Pośpiech, szybki tryb życia oraz moda na tzw. „wyróżniki” spowodowała, że młodzi ludzie coraz częściej zapominają o swoich korzeniach, wstydzą się swojego pochodzenia oraz kultywowania tradycji, które przekazały im poprzednie pokolenia. Powoduje to powolne zamieranie lokalnych tradycji i obyczajów. Realizacja projektu pn. ,, Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” ma na celu kompleksowe wspieranie aktywności osób starszych oraz integrację międzypokoleniową poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności, szczególnie wśród kobiet przy pomocy innowacyjnego w regionie cyklu zorganizowanych spotkań. Spotkania inicjowane i prowadzone będą przez osoby 60+ oraz młodsze dzięki czemu nastąpi integracja międzypokoleniowa i możliwe będzie przekazanie dostępnej wiedzy i doświadczeń osób starszych. Realizacja działania przyczyni się do zniwelowania bariery międzypokoleniowej oraz pozwoli na wykorzystanie doświadczenia seniorów. Osoby starsze w ramach projektu będą mogły również bezpośrednio konsultować swoje pomysły za pośrednictwem biura i internetu. Wszystkie działanie wspierane będą również poprzez stronę internetową Stowarzyszenia, sieci społecznościowe, lokalną prasę. Dzięki zrealizowanemu projektowi powstaną trwałe więzi międzypokoleniowe oraz zwiększy się partycypacja osób starszych w życiu publicznym, ze szczególnym wykorzystaniem ich dotychczasowych doświadczeń oraz dynamiki młodszych pokoleń. Powstałe więzi będą miały trwały charakter po zakończeniu projektu i będą samodzielnym elementem życia publicznego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Więcej informacji w biurze projektu

ul. M B Bolesnej 18A, 34- 600 Limanowa

Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook'u:

https://www.facebook.com/MPiPS.ASOS

 

ASOS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej