• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Zasady na jakich może odbywać się wolontariat określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Warto, abyś jako Wolontariusz miał świadomość swoich praw i obowiązków, z których możesz korzystać angażując się w wolontariat.

 

Obowiązki Wolontariusza:

- wykonywanie zadań z należytą starannością;

- posiadanie kwalifikacji  i spełniania niezbędnych wymagań do  wykonywania świadczeń, ale tylko wtedy, gdy obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów;

- wykonywanie świadczenia zgodnie z zawartym porozumieniem;

- jeżeli Wolontariusz nie skończył 18 lat, powinien przedstawić korzystającemu pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na to, że będzie Wolontariuszem.

 

Prawa Wolontariusza:

- Prawo do zawarcia porozumienia o współpracę z organizacją lub instytucją, na rzecz której działa jako Wolontariusz (w porozumieniu musi zostać określony zakres obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla wolontariusza i placówki, w której zainteresowany działa).

- Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi być zawarte w formie pisemnej, jeśli wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, ale Wolontariusz ma prawo żądać potwierdzenia go na piśmie.

- Prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia o odbywaniu przez wolontariusza wolontariatu, w tym o zakresie jego pracy.

- Prawo do wystawienia przez korzystającego pisemnej opinii na temat wolontariatu wolontariusza.

- Prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych.

- Prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez wolontariusza czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

- Prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

- Prawo do pokrycia przez korzystającego kosztów Twoich podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach (możesz zwolnić korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej; często zwolnienie to jest formą porozumienia).

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi