• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

 • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Statut jest to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania. W statucie znajdują się informacje na temat celów istnienia, trybu działania i wewnętrznej organizacji pracy. Statut stowarzyszenia Razem dla Regionu został zatwierdzony podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Do najważniejszych informacji zawartych w statucie można zaliczyć:

 • stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych
 • stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami (w szczególności na terenie województwa małopolskiego)
 • celem funkcjonowania stowarzyszenia jest:
  1. promowanie regionu,
  2. stymulacja rozwoju gospodarczego w regionie,
  3. budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży,
  4. zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach młodzieżowych,
  5. wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki,
  6. współpraca z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, samorządami lokalnymi,
  7. pomoc w przygotowywaniu wniosków programów unijnych,
  8. upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,
  9. lobbing na rzecz właściwego ustawodawstwa,
  10. starania o poprawę bezpieczeństwa obywateli.
 • walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

 

 

Poniżej znajduje się jednolity tekst statutu stowarzyszenia Razem dla Regionu:

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Nazwa i podstawa prawna działalności

 

§ 1.

 

 1. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” – zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych nieograniczonej liczby osób fizycznych w wieku od 16 lat.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do tego Rejestru.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i działa na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Siedziba

 

§ 2.

 

Siedzibą stowarzyszenia jest Limanowa.

 

Obszar działania

 

§ 3.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności na terenie województwa małopolskiego może również prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

Pieczęcie

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie używa pieczęci nagłówkowej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Czas trwania

§ 5.

 

Stowarzyszenie utworzone zostaje na czas nieograniczony.

 

Cel działalności

 

§ 6.

 

 1. Celem funkcjonowania stowarzyszenia jest:

1) promowanie regionu,

2) stymulacja rozwoju gospodarczego w regionie,

3) budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży,

4) zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach młodzieżowych,

5) wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki,

6) współpraca z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, samorządami lokalnymi,

7) pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach pomocowych programów przedakcesyjnych a po przystąpieniu do Unii Europejskiej programów unijnych,

8) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,

9) lobbing na rzecz właściwego ustawodawstwa,

10) starania o poprawę bezpieczeństwa obywateli.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Członkostwo w stowarzyszeniu nie wyklucza możliwości odpłatnej pracy na rzecz stowarzyszenia.

 

§ 7.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      tworzenie i wspieranie programów badawczych mogących dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia,

2)      szkolenie specjalistów różnych dziedzin dzięki którym będzie można realizować i osiągać cele Stowarzyszenia,

3)      organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i dydaktycznych w tym: seminariów, szkoleń, konferencji informacyjnych,

4)      współpracę międzynarodową,

5)      działalność wydawniczą w tym: wydawanie gazety, ulotek informacyjnych, plakatów i broszur,

6)      inicjowanie i wspieranie różnych form aktywnej walki z patologiami społecznymi.

 

ROZDZIAŁ II

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Nabywanie członkostwa

 

§ 8.

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§ 9.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

 

§ 10.

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
 3. Uchwała Zarządu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków winna być podjęta w terminie 30 dni o daty złożenia deklaracji.
 4. Przystępujący do stowarzyszenia staje się jego członkiem z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O przyjęciu w poczet członków lub o odmowie przyjęcia zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały.
 5. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno być przesłane listem poleconym z pouczeniem o możliwości i terminie wniesienia odwołania.
 6. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia.
 7. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 8. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków odwołanie nie przysługuje.

 

§ 11.

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę.
 2. Forma i rodzaj wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających są ustalane z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

 

§ 12.

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 

Nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia następuje na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Prawa członka

 

§ 14.

 

Członek zwyczajny ma prawo:

1)            wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,

2)            zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do organów Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności i funkcjonowania,

3)            uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,

4)            uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem jednego głosu,

5)            korzystania z pomocy i poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami.

 

Obowiązki członka

 

§ 15.

 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)            przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia,

2)            aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3)            przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

4)            regularnego opłacania składek członkowskich,

5)            udzielania pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji ich statutowych zadań,

6)            powstrzymywania się od wszelkich działań sprzecznych z celem funkcjonowania Stowarzyszenia i jego dobrym imieniem.

 

§ 16.

 

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 14 z  wyjątkiem pkt 1 i pkt 4 tego paragrafu oraz może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków  z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.

 

Przyczyny utraty członkostwa

 

§ 17.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu w siedzibie stowarzyszenia,

2)      śmierci członka, ze skutkiem na dzień śmierci,

3)      utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, z chwilą utraty osobowości prawnej,

4)      skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres powyżej 2 lat,

5)      wykluczenia z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia oraz podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu i tego podać przyczynę.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 2 zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków odwołanie nie przysługuje.

 

Wpisowe

 

§ 18.

 

 1. Wysokość wpisowego ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Wpłata wpisowego dokonywana jest jednorazowo z chwilą składania deklaracji członkowskiej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków.

 

 

§ 19.

 

 1. Wpłaty na rzecz stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
 2. Wszelkie prace wykonywane przez członków w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia są bezpłatne i członkom żadne roszczenia w tym zakresie w stosunku do Stowarzyszenia nie przysługują.

 

ROZDZIAŁ III

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA,

TRYB ICH WYŁANIANIA ORAZ KOMPETENCJE

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 20.

 

Organami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków,

2)      Zarząd Stowarzyszenia,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 21.

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad na co najmniej 7 dni przed jego odbyciem. W przypadku braku kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania, ustala się drugi termin zebrania, nie wcześniej niż na pół godziny po terminie pierwszym zebrania
 4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków w miarę potrzeby – przy czym co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,

3)      z inicjatywy 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z pisemną inicjatywą przez uprawnione podmioty. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22.

 

 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście i eksperci.

 

§ 23.

 

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad.
 3. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków podpisuje przewodniczący obrad.
 4. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

 

Kompetencje Walnego Zebrania

 

§ 24.

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1)      uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2)      podejmowanie uchwał określających zasady gospodarki finansowej i zaciągania zobowiązań,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,

4)      wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stowarzyszenia,

6)      ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i terminów ich wpłacania,

7)      podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,

8)      podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 25.

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą stowarzyszenia.

1a. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. Pracami Zarządu kieruje prezes.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni eksperci i goście.

 

Kompetencje Zarządu i jego prezesa

 

§ 26.

 

 1. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz inne zadania przewidziane w niniejszym statucie.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)      bieżące realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia,

2)      uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)      przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków projektów uchwał we wszelkich sprawach, których uregulowanie uzna za potrzebne,

4)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

5)      zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,

6)      organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

7)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

8)      powoływanie zespołów problemowych jako organów pomocniczych także spośród osób nie należących do Stowarzyszenia.

 

§ 27.

 

 1. Prezes organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. W przypadku nieobecności prezesa jego obowiązki określone w ust. 1 wykonuje wiceprezes.

 

§ 28.

 

Prezes zatrudnia i zwalnia pracowników stowarzyszenia oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

 

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

 

§ 29.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)   badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem prawidłowości i celowości dokonywania wydatków – z prawem wglądu w księgi finansowe,

2)   badanie sprawozdań i wniosków Zarządu,

3)   składanie Walnemu Zebraniu Członków raz w roku sprawozdania ze swojej działalności

4)   składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

4.         Nie można łączyć członkowstwa w komisji Rewizyjnej z członkowstwem z Zarządzie Stowarzyszenia

5.         Członkowie komisji:

1). Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.

2). Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Wybór władz Stowarzyszenia

 

§ 30.

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. Ich kadencja trwa 5 lat.
 2. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Na wniosek co najmniej jednej osoby wchodzącej w skład Walnego Zgromadzenia Członków głosowanie, o którym mowa w ust. 2 jest tajne.
 4. Wybór nowych władz Stowarzyszenia następuje w ciągu 3 miesięcy od upływu kadencji dotychczasowych władz. Do czasu ich wyboru funkcję władz spełniają organy dotychczasowe.
 5. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność uzupełnienia składu tych organów. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
 6. Z ważnych powodów członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 7. Nie można łączyć członkostwa w organach, o których mowa w § 20 pkt. 2 i pkt 3.

 

Warunki ważności uchwał

 

§ 31.

 

 1. Władze Stowarzyszenia wykonują swe kompetencje podejmując stosowne uchwały.
 2. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym – o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej. W przypadku drugiego terminu Walnego Zebrania Członków uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków
 3. Członek każdego organu ma prawo do jednego głosu. w przypadku równości głosów, głos rozstrzygający posiada przewodniczący danego organu.
 4. Uchwały w sprawach zaciągania zobowiązań finansowych podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.

 

§ 32.

 

 1. Każdy organ Stowarzyszenia uchwala na swoim pierwszym posiedzeniu szczegółowy regulamin swej działalności.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust 1 nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 

ROZDZIAŁ IV

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 33.

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1)      wpisowego i składek członkowskich,

2)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)      dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

4)      dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5)      ofiarności publicznej.

 

§ 34.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

 

§ 34a.

 

Zabrania się:

1)            udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi

2)            przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)            wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)            zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ V

 

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

 

§ 35.

 

Do dokonywania czynności prawnych w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis:

1)      prezesa i kontrasygnata skarbnika lub wiceprezesa i kontrasygnata skarbnika do wartości lub kwoty 50 000,- zł,

2)      prezesa i wiceprezesa oraz kontrasygnata skarbnika powyżej wartości lub kwoty 50 000,- zł.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU

 

§ 36.

 

 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić tylko na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga dla swej ważności podjęcia jej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 37.

 

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie wtedy, gdy w tym celu zostało ono zwołane.
 2. Uchwała, o której mowa w pkt. 1 jest podejmowana większością 3/4 głosów ogólnej  liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.  855 z późn. zm.)

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi